Champa Green

Thông số kỹ thuật

Technical Specification

Khối lượng thể tích  :  2,62 [g/cm3]

Density

Độ hút nước  :  0,28 [%]

Water absorption

Cường độ uốn  :  17,3 [MPa]

Flexural strength

Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3)  :  2,5 [%]

Ferric Oxide  content

Hàm lượng oxyt silic (SiO2)  :  76,1 [%]

Silicon dioxide content

Nguồn gốc - Source

Vietnamese

Loại đá - Catalog

Granite

Màu - Color

Green

Trong nhà – indoor

Ngoài nhà – outdoor